آزمایشگاه تشدید مغناطیسی هسته ای NMR

آزمایشگاه تشدید مغناطیس هسته ای NMR
دانشکده شیمی

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته‌ای می‌تواند برای مطالعه ساختار مولکول های آلی، معدنی و پپتیدهای سایز متوسط استفاده شود. در طیف سنجی NMR که بر اساس اثر زیمان کار می‌کند ستون انرژی اسپینی تبهگن توسط میدان مغناطیسی خارجی شکافته می‌شود. NMR در ناحیه امواج رادیویی(مگاهرتز) رخ می‌دهد. از مزایای این تکنیک می‌توان به غیر مخرب بودن آن اشاره نمود.

مدیر

دکتر سیروس جمالی

تجهیزات

دستگاه طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای NMR ساخت شرکت BRUKER آلمان

خدمات

 طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای هیدروژن در حلال کلروفرم (CDCl3) 1HNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای هیدروژن در حلال دی متیل سولفوکساید  (DMSO) 1HNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن در حلال کلروفرم     13CNMR(CDCl3

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن در حلال دی متیل سولفوکساید  DMSO))13CNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن و هیدروژن در حلال کلروفرم (CDCl3) H+CNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن و هیدروژن در حلال دی متیل سولفوکساید (DMSO) H+CNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فسفر31 در حلال کلروفرم (CDCl3) 31PNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فسفر31 در حلال دی متیل سولفوکساید DMSO)) 31PNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فلوئور 19 در حلال کلروفرم( CDCl3) 19FNMR

طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فلوئور 19 در حلال دی متیل سولفوکساید  (DMSO) 19FNMR

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی جهانی

تلفن 66165362

ایمیل:  nmr@ch.sharif.edu


آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی


Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus