خدمات مشترک

مقدمه

مجموعه خدماتی با کاربردهای متفاوت و برای انجام یا تکمیل آزمایش های دیگر

 تجهیزات

دستگاه پوشش دهی طلا

دستگاه پوشش دهی کربن

پرینتر سه بعدی

کوره الکتریکی

میکروسکوپ نوری بازگشتی

خدمات

سرویس خدمات ارسال نمونه و فاکتور

پوشش دهی طلا

پوشش دهی کربن

استفاده از کوره الکتریکی

تصویرگیری با میکروسکوپ نوری بازگشتی

تماس با آزمایشگاه

تلفن: 66166246-021

ایمیل: clab@sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus