خدمات مشترک

مقدمه

مجموعه خدماتی با کاربردهای متفاوت و برای انجام یا تکمیل آزمایش های دیگر

 تجهیزات

دستگاه پوشش دهی طلا

دستگاه پوشش دهی کربن

پرینتر سه بعدی

آون الکتریکی

کوره الکتریکی

میکروسکوپ نوری بازگشتی

خدمات

سرویس خدمات ارسال نمونه و فاکتور

پوشش دهی طلا

پوشش دهی کربن

استفاده از آون الکتریکی

تصویرگیری با میکروسکوپ نوری بازگشتی

تماس با آزمایشگاه

تلفن: 66166246-021

ایمیل: clab@sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus